AllZorg

Algemene voorwaarden

Webwinkel Allzorg.nl

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van VOF Thijsse Trading en haar webwinkels.

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden hierna te noemen Algemene Voorwaarden.

www.allzorg.nl is een webwinkel van VOF Thijsse Trading hierna Allzorg.nl te noemen en de afnemer hierna “klant” te noemen. Klanten zijn over het algemeen particulieren maar kunnen ook bedrijven,  instellingen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten enz. zijn. Allen onder één categorie ondergebracht “klant”.

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Allzorg.nl en de klant waarop Allzorg.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Allzorg.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Over Producten en de totstandkoming van de overeenkomst

1. Producten die door Allzorg.nl worden aangeboden worden duidelijk en zoveel mogelijk waarheidsgetrouw beschreven, echter kan het model en kleur van de producten enigszins afwijken van de getoonde afbeelding. Tevens worden de producten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen, deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten. Tijdens het bestellen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn/haar rechten en plichten zijn indien men op de aanbieding van Allzorg.nl ingaat.

2. Bestellingen van klanten zijn geldig vanaf het moment dat Allzorg.nl de bestelling heeft geaccepteerd door middel van een bevestiging per e-mail. Extra clausules kunnen aan de transactie worden verbonden.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen niet nakomen betalingsverplichtingen.

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij bestellingen via de webwinkel dienen deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd als zijnde gelezen en begrepen en akkoord verklaart te worden alvorens de bestelling definitief te maken. In offertes naar bedrijven en instellingen zullen wij prijzen exclusief BTW hanteren en sturen wij onze algemene voorwaarden mee met de e-mail, tenzij anders wordt overeengekomen. Wanneer de offerte wordt geaccepteerd worden nogmaals onze Algemene Voorwaarden mee met de bevestiging meegezonden. Bij acceptatie van de offerte gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden, welke zij ontvangen heeft bij de offerte. Wanneer de klant kan bewijzen dat zij  onze Algemene Voorwaarden in eerste instantie niet heeft ontvangen geeft Allzorg.nl haar nog 24 uur de tijd deze door te lezen en akkoord te gaan, Klant hoeft niet speciaal akkoord te gaan, na 24 uur is het alsnog definitief. Stuurt de klant binnen 24 uur een bezwaar e-mail dan vervalt de order zonder bijkomende kosten.

2.Er zijn via de webwinkel diverse gratis betalingsmogelijkheden, zoals bankoverschrijving, ideal en paypal en de niet gratis betaalmogelijkheid: alle creditcards, bijdrage € 1,50. Gratis betaalmogelijkheid is ook bij vooruitbetaling op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Allzorg.nl.

3. Indien een betalingstermijn is afgesproken volgens een door ons aangeboden offerte, dient dat te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Allzorg.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Allzorg.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Allzorg.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Allzorg.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Alle goederen blijven eigendom van Allzorg.nl totdat de totale factuur volledig is betaald. Wanneer levering plaatsvindt op een moment dat de klant in staat van faillissement verkeerd, of binnen de termijn dat de goederen nog niet betaald zijn de klant failliet wordt verklaart dan dienen de goederen direct te worden teruggestuurd, daar de goederen eigendom van Allzorg.nl blijven totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. Wanneer de klant in gebreke blijft door een faillissement of WSNP dan is klant verplicht de onbetaalde goederen terug te sturen naar Allzorg.nl. De curator dient hieraan zijn medewerking te verlenen. Nimmer kunnen geleverde, niet betaalde,  goederen in een faillissement van een klant vallen, terwijl de goederen eigendom zijn van Allzorg.nl.

7. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan is Allzorg.nl gerechtigd de prijzen te verhogen. U bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Allzorg.nl.

 

 

Artikel 4 Levering en eigendoms overdracht

1. Allzorg.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen.

2. Allzorg.nl streeft ernaar producten zo efficiënt mogelijk te leveren. Vertraging in de levertijden van Allzorg.nl geeft aan de klant nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de afname te weigeren. Allzorg.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of om op een later tijdstip uit te voeren.

3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Allzorg.nl hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Dit artikel is uitsluitend van belang voor goederen die speciaal voor de klant zijn gemaakt, op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd zijn voor de klant. Alle andere goederen worden beschouwd als “retour”na zichttermijn uitsluitend  wanneer deze waren betaald. De klant ontvangt zijn/haar betaalde artikelen onder aftrek van kosten retour. Goederen welke besteld waren en niet betaald zijn en niet worden afgenomen worden opgeslagen voor rekening klant/opdrachtgever.

4. Indien Allzorg.nl gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Allzorg.nl ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Allzorg.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Allzorg.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Het eigendom van de geleverde goederen gaat over na het moment van volledige betaling van het factuurbedrag. Tot het moment van betaling is Allzorg.nl eigenaar van de goederen en kan zij, als eigenaresse,  beschikken over haar eigendommen wanneer de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

 

 

Artikel 5 Verzending en factuur- en leveradres.

 

1. Alle prijzen vernoemt in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten. Eveneens zijn alle prijzen uit de catalogi van onze leveranciers advies verkoopprijzen exclusief verzendkosten.

2. Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestel proces.  Op de digitale pro forma nota zijn deze gespecificeerd,  de klant dient deze voorwaarden, dus ook de verzendkosten te accepteren voordat een bestelling verder afgerond kan worden.

3. Indien het bestelbedrag € 75,00 voor Nederland en € 150,00 voor België of meer bedraagt vervallen de verzendkosten. Dit geldt echter niet voor grote zendingen zoals bedden, matrassen, sta-op stoelen en scootmobielen. Deze verzendkosten zullen in overleg besproken worden.

4. Het adres dat bij de bestelling door u wordt opgegeven is zowel het factuuradres als ook het afleveradres. Tenzij u bij de bestelling/order opgeeft dat u de goederen op een ander adres dan het factuuradres wenst te ontvangen. U kunt dit uitsluitend bij de bestelling/order opgeven. Een ander afleveradres is uitsluitend mogelijk in hetzelfde land als waar de factuur naar toe gaat. Wilt u dit anders of wilt u de goederen versturen naar een ander land dan Nederland of België neem dan even telefonisch contact op met de klantenservice voordat u gaat bestellen. Wij gaan, samen met u, kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. Er gelden voor verzending buiten Nederland en België andere Algemene Voorwaarden. Deze krijgt u toegestuurd wanneer u een zending heeft voor buiten deze twee landen. De wijzigingen zijn minimaal.

5. Allzorg.nl draagt het risico van beschadiging of vermissing tijdens de verzending naar de klant in Nederland en België. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen door de klant wordt het risico overgedragen aan de klant.

 

 

Artikel 6 Retourneren

1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van  reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product  retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel  zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd  worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservice of via Contact@Allzorg.nl

2. Na ontvangst van de retourzending met retournummer en na goedkeuring (onderzoek van de producten vindt plaats op: onbeschadigd, in originele verpakking en niet gebruikt) door Allzorg.nl wordt het reeds door de klant betaalde orderbedrag binnen14 dagen terugbetaald. Alle kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.

3. Het recht op retourneren vervalt bij acties, speciale aanbiedingen,  speciaal voor de klant gemaakte producten, speciaal voor de klant op maat gemaakte producten, in opdracht van de klant gepersonaliseerde producten, hygiëne artikelen zoals o.a. ondergoed, warmteondergoed zoals o.a hemden en onderbroeken, bandages,  toiletstoelen, toiletverhogers enz. Wilt u precies weten of uw artikel een hygiëne artikel is vraag het ons.  Eveneens vervalt het recht op retourneren bij bestellingen van meerdere identieke artikelen uit dezelfde productcategorie.

Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd.

 

 

Artikel 7 Garantie

1. Allzorg.nl hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst.

2. Allzorg.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

3. Indien gebreken aan producten zijn ontstaan bij normaal en oordeelkundig gebruik zal Allzorg.nl het artikel vervangen of zorg dragen voor herstel, indien dit op schriftelijk verzoek van de klant binnen de fabrieksgarantie wordt aangegeven.

4. De op de factuur of pakbon vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode

5. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Allzorg.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Allzorg.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

 

Artikel 8 Onderzoek, reclames, klachten

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan Allzorg.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs (indien van toepassing) en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de fabrieksgarantie te melden aan Allzorg.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de fabrieksgarantie is Allzorg.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Voor klachten geldt: 
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@allzorg.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

5. Voor meer uitgebreide informatie over onze klachtenregeling, zie onze uitgebreide klachtenafhandeling.

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Allzorg.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door allzorg.nl geleverd artikel. Directe en/of indirecte schade die is veroorzaakt door het niet kunnen gebruiken van een artikel zijn niet te verhalen op Allzorg.nl. Eveneens is Allzorg.nl nimmer aansprakelijk voor eventueel fysiek dan wel psychisch letsel van de klant of derden wat voortvloeit uit het gebruik van producten die geleverd zijn door allzorg.nl.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Allzorg.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel maximaal het factuurwaarde van de geleverde producten.

3. Onverminderd het bovenstaande is Allzorg.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

 

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. Allzorg.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Allzorg.nl ter kennis is gekomen dat er omstandigheden zijn die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Allzorg.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 

Artikel 11 Bestellingen en communicatie

Niet correctie verwerking van de order, correspondentie vice versa, door gehele of gedeeltelijke verstoring van de moderne communicatie middelen ( internet, mobiele en vaste telefoons enz.) is niet voor verantwoordelijkheid van allzorg.nl.

De klant dient de orders na bevestiging te controleren op fouten. Dit is vooral van belang wanneer er speciaal voor de klant producten worden gemaakt en/of bewerkt. De klant krijgt een orderbevestiging en uitsluitend voor speciale producten dient de orderbevestiging te worden getekend en retour te worden gestuurd. In geval van artikelen welke niet behoeven te worden bewerkt hoeft de klant de orderbevestiging uitsluitend te controleren op juistheid. De orderbevestigingen worden altijd per e-mail verstuurd.

 

 

Artikel 12 Overmacht

Het recht van ontbinding of opschorting van de overeenkomst heeft allzorg.nl als van overmacht sprake is. allzorg.nl zal, indien aan de orde, hiervan schriftelijk mededeling doen met uitsluiting van een rechtsgang. Schadevergoeding zal pas dan aan de orde zijn als dit redelijk en billijk is en naar de aard van goed koopmanschap.

2. Er is sprake van overmacht als abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van allzorg.nl plaatsvinden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

 

Artikel 13 Privacy verklaring  GDPR/AVG 

De nieuwe (per 25 mei 2018) geldende Privacy verklaring inzake de GDR/AVG wetgeving maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Voor meer info: https://www.allzorg.nl/privacy-statement

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Culemborg 19 juli 2014 VOF Thijsse Trading-Allzorg.nl

Gewijzigd 6 februari 2015

Gewijzigd 30 april 2015

Gewijzigd 9 februari 2016

Gewijzigd 25 mei 2018

Gewijzigd 7 januari 2019